Terma dan syarat

Terma dan Syarat Laman Web

Terima kasih kerana melawat laman web ini. Sila pastikan anda membaca terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini dengan teliti, kerana sebarang penggunaan laman web ini bermakna anda telah menerima terma dan syarat yang disenaraikan di sini.

Rujukan dalam laman web ini kepada "kami", “kami”, “Jalan laju”, “Kumpulan Speedway”, dan lain-lain., dan mana-mana anak syarikatnya. Sebarang rujukan kepada laman web ini dalam laman web ini merujuk kepada mana-mana orang yang menghubungi dan/atau menggunakan laman web ini.

Notis privasi laman web

Semua maklumat atau maklumat peribadi yang dihantar ke laman web ini adalah tertakluk kepada dasar privasi perlindungan Speedway Group terhadap privasi dan data peribadi seperti yang dinyatakan dalam laman web ini.

Ketepatan, kelengkapan dan ketepatan masa maklumat

Kami tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesempurnaan maklumat di laman web. Segala pergantungan pada bahan di laman web ini adalah atas risikonya sendiri. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas sebarang perubahan pada maklumat dan maklumat di laman web ini.

Penularan

Semua komunikasi atau bahan bukan peribadi yang anda hantar ke Tapak melalui e-mel atau sebaliknya, termasuk semua bahan, soalan, komen, cadangan atau kandungan lain yang serupa, dianggap tidak sulit dan tidak peribadi. Semua kandungan yang dihantar atau disiarkan oleh anda ke Laman ini adalah hak milik Speedway Group dan boleh digunakan untuk sebarang tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembiakan, pendedahan, penularan, pengedaran, penyiaran dan pengeposan. Sebagai tambahan, mana-mana idea anda, karya seni, idea, inspirasi, cadangan atau konsep yang dihantar ke laman web ini, Speedway Group adalah percuma untuk digunakan untuk pelbagai tujuan (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan produk, pengeluaran, promosi dan pemasaran). Semua kegunaan berkaitan di atas, Speedway Group tidak bertanggungjawab untuk memberikan maklumat. Dengan memberikan maklumat, anda juga menjamin bahawa maklumat yang diberikan oleh anda adalah milik anda dan tidak akan terlibat, dan Speedway tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga atau sebaliknya melanggar kami dengan menggunakan maklumat tersebut. Mana-mana undang-undang yang terpakai. Kumpulan Speedway juga tidak bertanggungjawab untuk menggunakan maklumat yang dikemukakan.

Hak harta Intelek

® Pemegang tanda dagangan berdaftar ialah Speedway Industry Ltd. Kumpulan Speedway mempunyai semua hak.

Hak cipta, tanda dagangan dan hak harta intelek lain bagi semua teks, imej dan bahan lain di laman web ini adalah hak milik Speedway Group atau dilesenkan oleh pemilik yang berkaitan.

Anda dibenarkan untuk mengakses laman web ini, menyalin petikan (rujukan), mencetaknya ke cakera keras anda atau memajukannya kepada orang lain. Satu-satunya prasyarat ialah anda mesti mengekalkan semua hak cipta, notis proprietari lain, dan notis tanda dagangan yang tertera pada salinan. Pengeluaran semula mana-mana bahagian laman web tidak boleh dijual atau diedarkan secara komersial, dan juga tidak boleh diubah suai atau ditambah pada karya lain, penerbitan atau laman web.

Tanda dagangan, logo, muka taip dan tanda perkhidmatan (secara kolektif dirujuk sebagai "tanda dagangan") yang muncul di laman web ini dimiliki oleh Kumpulan Speedway. Tiada apa-apa di laman web ini boleh dianggap memberi lesen atau menggunakan mana-mana tanda dagangan yang terdapat di tapak web ini. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini, anda dilarang sama sekali daripada menggunakan tanda dagangan yang terdapat di laman web ini atau mana-mana kandungan lain di laman web ini. Anda juga harus ambil perhatian bahawa Speedway Group akan melaksanakan sepenuhnya hak harta inteleknya secara terus ke tahap undang-undang maksimum.

Pautan ke tapak lain

Pautan dalam tapak web Speedway Group boleh membawa anda ke rangkaian dan sistem bukan Speedway. Speedway tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya, ketepatan atau kefungsian. Pautan yang diberikan dengan niat baik dan Speedway Group tidak bertanggungjawab untuk sebarang perubahan berikutnya pada tapak web yang dipautkan. Meletakkan tapak web lain dalam pautan tidak bermakna Speedway mengenalinya. Kami amat mengesyorkan agar anda membaca dan memahami notis undang-undang dan privasi pada semua tapak web lain yang anda semak imbas.

Gunakan laman web ini atas risiko anda sendiri.

Jaminan

Laman web ini memberi anda asas "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia"., dan Speedway tidak memberikan sebarang bentuk waranti, sama ada ekspres, tersirat, berkanun atau sebaliknya (termasuk waranti tersirat jualan komersial). Seks, kualiti yang memuaskan dan kebolehgunaan untuk tujuan tertentu), termasuk jaminan atau perwakilan maklumat di laman web akan lengkap, tepat, boleh dipercayai, tepat pada masanya, tidak melanggar hak pihak ketiga, capaian ke laman web ini tidak akan terhalang atau tiada ralat dalam laman web ini. Dan virus, laman web ini akan selamat, dan sebarang nasihat atau nasihat daripada laman web untuk mendapatkan Speedway Group adalah tepat atau boleh dipercayai. Sebarang perwakilan atau waranti dinafikan secara nyata.

Sila ambil perhatian bahawa sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat, jadi beberapa pengecualian mungkin tidak terpakai kepada anda, sila semak undang-undang tempatan anda.

Kami berhak untuk mengehadkan, menggantung atau menamatkan akses anda ke laman web ini atau mana-mana ciri laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

Liabiliti Undang-undang

Walau apa pun sebab dan kerana kenalan anda, guna, ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini, perubahan kepada kandungan laman web, atau akses kepada mana-mana laman web lain disebabkan oleh pautan yang disediakan oleh laman web ini, atau setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai atau disebabkan oleh mesej e-mel yang dihantar kepada kami oleh kami Sebarang tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh kami, sama ada secara langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung, ganti rugi khas atau punitif, kos, kerugian atau liabiliti, Speedway Group dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penciptaan, pengeluaran atau perwakilan kami Orang laman web tidak memikul sebarang tanggungjawab atau kewajipan undang-undang.

Speedway Group dan/atau orang lain yang terlibat dalam penciptaan, pengeluaran atau penghantaran laman web ini tidak bertanggungjawab untuk penyelenggaraan bahan dan penyediaan perkhidmatan laman web ini atau untuk sebarang pembetulan, kemas kini atau siaran yang berkaitan dengan laman web ini. Sebarang bahan di laman web ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Sebagai tambahan, Speedway Group tidak mempunyai sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang kerosakan yang mungkin mengakibatkan peralatan komputer anda atau harta benda lain dijangkiti virus akibat penggunaan anda, mengakses atau memuat turun sebarang bahan di laman web ini. Jika anda memilih untuk memuat turun bahan dari laman web ini, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

Aktiviti Terlarang

Anda dilarang daripada terlibat dalam sebarang tindakan yang dianggap tidak sesuai oleh Speedway Group dan/atau akan dianggap menyalahi undang-undang mengikut budi bicara mutlaknya atau dilarang oleh mana-mana undang-undang yang terpakai pada Laman ini., termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Apa-apa perbuatan yang akan menjadi pelanggaran privasi (termasuk memuat naik data peribadi tanpa kebenaran orang yang berkenaan) atau hak undang-undang mana-mana individu lain;
  • Penggunaan laman web ini untuk menghancurkan atau melemahkan Speedway Group, pekerjanya atau orang lain atau untuk menjejaskan reputasi baik Speedway Group dengan cara ini;
  • Memuat naik fail yang mengandungi virus dan menyebabkan kerosakan pada harta Speedway atau harta peribadi lain;
  • Menyiarkan atau menghantar sebarang bahan yang tidak dibenarkan ke Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada sistem atau keselamatan siber, perkauman, perkauman, kelucahan, yang kami percaya boleh menyebabkan gangguan, kelemahan atau pelanggaran Speedway Group atau syarikat pihak ketiga, Mengancam, lucah atau bahan haram lain.

Anda dan Speedway bersetuju bahawa sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong dan hendaklah diserahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Pentadbiran Khas Hong Kong. Wilayah.

Penggunaan laman web

  • Melainkan dinyatakan sebaliknya, laman web ini adalah untuk kegunaan peribadi anda sahaja dan bukan untuk kegunaan komersial. Anda tidak boleh membenarkan orang lain menggunakan tapak web ini;
  • Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk menyemak secara unilateral, edit, memindahkan atau memadam apa-apa bahan yang dipaparkan atau disiarkan di Laman Web atau papan buletinnya tanpa notis;
  • Anda tidak boleh mengubah suai, salinan, set semula, cetak semula, muat naik, jawatan, menghantar atau mengedarkan sebarang Bahan, termasuk kod dan perisian di Tapak, dalam apa-apa cara;
  • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang kelucahan, fitnah atau hasutan, dan jangan siarkan apa-apa bahan yang berunsur fitnah, menghina, mengganggu, perkauman atau kebencian di laman web ini. Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya mengikut undang-undang.
  • Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa bahan yang anda sediakan di Laman atau disiarkan di Papan Buletin atau Forum atau di tempat lain tidak melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak eksklusif peribadi atau mana-mana pihak ketiga yang lain.
  • Anda bersetuju untuk tidak merosakkan, penutup, serang, mengubah suai atau mengganggu Tapak dan perisian berkaitannya, perkakasan dan/atau pelayan dalam apa jua cara.

Jika anda tidak mematuhi syarat di atas, kami berhak untuk menggantung atau menamatkan akses anda ke laman web ini, sama ada mereka menyiarkan notis pada masa yang berbeza di tapak web atau tidak.

Perjanjian kerahsiaan dan kerahsiaan

Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan, salinan, guna, secara langsung atau tidak langsung memberikan sebarang maklumat sulit yang dijual atau didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga dan didedahkan oleh Speedway Group. Ini akan ditandakan sebagai "maklumat sulit" atau serupa, termasuk bahan proprietari, proses dan teknik yang berkaitan dengan semakan dan ujian konsep produk atau perkhidmatan masa hadapan dalam tinjauan atau perbincangan dalam talian atau luar talian.

Jangan Terlepas Rakan Kongsi OEM Terbaik!

Sedia Bekerja Dengan Kami?

Alami perbezaan kami dan Ambil langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik untuk perniagaan anda!