ಸ್ಪೀಡ್ವೇ ಲೋಗೋ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಪು ಕೊಠಡಿ - ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ವಿಷಯ ವರ್ಗ

Medical cold rooms, also known as pharmaceutical cold rooms or vaccine refrigerators, are special ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು used for storing temperature-sensitive medical and pharmaceutical products. These products include vaccines, blood specimens, medications, and other biological materials which require a specific temperature range for preservation and safe use.

Medical cold rooms are designed to maintain normally a consistent temperature range of 0°C ~ 8°C, which is required for the safe storage of most medical products. These units are equipped with temperature sensors and alarms to ensure that the temperature remains within the desired range. ಜೊತೆಗೆ, they often have backup systems such as generators and battery backups to ensure that the products remain at the proper temperature even during power outages.

Cold Room TypesHumidity (%)ತಾಪ (℃)Typical Stored Items
Vaccine
45~600~8Vaccine, pharmaceutical
Medicine40~652~8Medicine, biological products
Blood40~701~6Blood, biological products
Low temp35~70-20~-35Plasma, biological materials, ಲಸಿಕೆಗಳು, reagents
Ultra low temp45~75-30~-90Placenta, sperm, stem cells, plasma, bone marrow

Medical cold rooms come in various sizes, ranging from small countertop units to large walk-in freezers. They can also be customized to fit specific needs, such as special storage compartments or temperature ranges.

Medical Cold Room Benefits

1. Temperature stability

Medical cold rooms can maintain a precise temperature range of 0°C ~ 8°C, which is the required temperature range for many medical and pharmaceutical products, ensuring their safety and efficacy.

2. ಆರ್ದ್ರತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

Medical cold rooms can control the humidity level to prevent the accumulation of moisture on the productssurface, ensuring their quality and effectiveness.

3. Alarm monitoring

Medical cold rooms are equipped with temperature and humidity alarms that alert users if the temperature or humidity levels go outside of the specified range. Some medical cold rooms also can remotely monitor.

4. Backup systems

Medical cold rooms often have backup systems such as generators or battery backups which can maintain temperature control during power outages.

5. Shelving and storage compartments

Medical cold rooms have adjustable shelving and storage compartments that can be customized to accommodate different-sized products, meeting a variety of storage needs.

6. Product safety

Medical cold rooms provide a safe and reliable storage solution for medical and pharmaceutical products, ensuring their safety and quality.

Vaccine cold room

7. Regulatory compliance

Medical cold rooms are designed to comply with industry standards and regulations, ensuring that products are stored and handled in a manner which meets regulatory requirements.

8. Cost-effectiveness

Medical cold rooms can be a cost-effective solution for storing temperature-sensitive products, as they reduce the need for expensive alternative storage methods, such as dry ice or liquid nitrogen.

9. Improve inventory management

Medical cold rooms can help improve inventory management by providing the real-time temperature and humidity data, allowing users to easily monitor and track inventory.

10. Increase shelf life

By maintaining the proper temperature and humidity levels, medical cold rooms can help extend the shelf life of products, reducing waste and saving money.

11. Multi-function

Medical cold rooms can be used to store a variety of temperature-sensitive products, such as vaccines, medications, blood specimens, reagents, ಇತ್ಯಾದಿ.

12. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆ

Medical cold rooms are environment-friendly design, with energy-efficient features such as LED lighting and high-performance insulation, reducing energy consumption and carbon emission.

Medical Cold Room Emergency Measures

1. Backup power supply

Medical cold rooms should have backup power supplies such as generators or battery backups to ensure the temperature control system remains operational during power outages.

2. Temperature monitor

Temperature monitoring systems should be in place to continuously monitor the temperature of the cold storage units. If the temperature goes outside the acceptable range, will trigger the alarm, then you should take appropriate action immediately.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಪು ಕೊಠಡಿ 01

3. Emergency response plan

Medical cold storage facilities should have an emergency response plan in case of a power outage, equipment failure, or other emergency situations.

The plan should outline the procedures to be followed and designate responsibilities in case of an emergency.

4. Regular maintenance

Regular maintenance of medical cold storage units is essential to ensure that they remain in good working condition. This includes cleaning, calibration of temperature sensors, and replacing worn or damaged parts.

5. Communication

Must establish clear communication channels to ensure all relevant personnel are aware of any emergency situations and can take appropriate action quickly.

6. Contingency plan

In the event of a prolonged power outage or other emergency situations, should make a contingency plan to ensure that critical products are not compromised. This may include transferring products to alternative storage locations or taking other appropriate measures to preserve their integrity.

7. Backup storage

Medical cold storage facilities should have backup storage options available, such as portable refrigerators or freezers, in case of a complete system failure or when the main storage unit is full.

8. Security measures

Medical cold storage facilities should have adequate security measures to prevent unauthorized access to the storage units. This may include access control systems, surveillance cameras, and restricted access to the storage area.

9. Regular inventory check

Should conduct a regular check of inventory to ensure all products are accounted for, and any discrepancies should be immediately addressed.

10. Emergency training

Should adequately train all personnel on emergency procedures and protocols to ensure they can respond appropriately in the event of an emergency.

11. ವಾತಾಯನ

During the storage process of pharmaceuticals in cold storage, various odors are inevitable. When these odors accumulate to a certain amount, they may cause irreversible effects on other drugs. ಆದ್ದರಿಂದ, in addition to having ventilation equipment, you should also pay attention to natural ventilation methods in medical cold storage. You can choose the time for ventilation in the early morning when the temperature is relatively low.

12. Testing and validation

The medical cold storage system should be regularly tested and validated to ensure that it is functioning properly and maintaining the appropriate temperature and humidity levels.

Medical cold storage

13. ದಾಖಲೆ

You should maintain proper documentation of all emergency procedures, including response plans, training, and testing results for future reference.

Normal and Medical Cold Room Differences

1. Temperature range

Medical cold rooms are designed to maintain a specific temperature range of 0°C ~ 8°C, while normal cold rooms can typically maintain a wider temperature range. This narrow temperature range is critical for the safe storage of medical and pharmaceutical products, which require a consistent and precise temperature range for preservation.

2. ಆರ್ದ್ರತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

Medical cold rooms regulate specific humidity levels (35~75%) to prevent moisture accumulation on stored products, while normal cold rooms may not have this feature.

3. Alarm

Medical cold rooms are equipped with temperature and humidity alarms that alert users if the temperature or humidity levels go outside of the specified range. They also have remote monitoring. Normal cold rooms may not have these features.

4. Power backup

Medical cold rooms often have backup systems such as generators or battery backups that can maintain temperature control during power outages. Normal cold rooms may not have this backup equipment.

5. Shelving and storage

Medical cold rooms have adjustable shelves and storage compartments that can be customized to accommodate different-sized products. Normal cold rooms may not have this level of customization.

6. Stored items safety

Medical cold rooms are specifically designed to provide a safe and reliable storage solution for temperature-sensitive medical and pharmaceutical products. Normal cold rooms may not be suitable for storing these products.

Medicine

7. Insulation panel

Medical cold rooms typically have thicker Insulation panels than normal cold rooms to ensure the temperature remains stable and to reduce the risk of temperature fluctuations.

Chemical Cold Room Features

Chemical cold room has very similar requests as medical cold room, like strict temperature control, humidity level, alarm monitoring, backup, ಇತ್ಯಾದಿ, but it also has special features:

1. Corrosion resistance

The walls, doors, ಸೀಲಿಂಗ್, and flooring of a chemical cold room are made from corrosion-resistant materials to prevent damage from chemical substances.

2. Automated control

A chemical cold room has an automated control system that monitors and controls the temperature and humidity levels within the room.

3. High safety standard

Chemical cold rooms equipped with special ventilation systems and automatic alarm devices to ensure the safety of stored chemicals during storage and transportation.

4. Appropriate layout

The storage compartments and shelving layout within a chemical cold room are designed to prevent chemical reactions or contamination between different chemicals.

ರಾಸಾಯನಿಕTemperature Requirement
Acetone-20°C
Acetonitrile2-8°C
ಅಮೋನಿಯ< -33°C
Benzene2-8°C
Chloroform2-8°C
Cyclohexane2-8°C
Dichloromethane (methylene chloride)2-8°C
Diethyl ether2-8°C
Dimethylformamide (DMF)2-8°C
Dimethyl sulfoxide (DMSO)-20°C
Ethylene glycol-10°C
Formaldehyde< -40°C
Glacial acetic acid2-8°C
Glycerol15-25°C
Hexane2-8°C
Hydrochloric acid15-25°C
Hydrogen peroxide-20 ~ -30°C
Isopropanol (IPA)2-8°C
Methanol-20°C
Methylene blue2-8°C
Nitric acid-20 ~-30°C
Phenol2-8°C
Potassium permanganate15-25°C
Propylene glycol15-25°C
Sodium azide-20 ~ -30°C
Sodium hydroxide15-25°C
Sulfuric acid15-25°C
Toluene2-8°C
Xylene2-8°C
Dry ice (solid carbon dioxide)-78.5°C
Liquid nitrogen-196°C

Chemicals Temp Request

5. Large capacity

Typically designed chemical cold rooms can accommodate large quantities of chemicals, making them suitable for the storage of chemicals on different scales.

6. Fire-resistant construction

Chemical cold rooms are established with fire-resistant materials to prevent fires from spreading outside the room.

7. Explosion-proof lighting

The lighting fixtures within a chemical cold room will be explosion-proof, which can reduce the risk of ignition from sparks or electrical equipment.

8. Secure access

Access to a chemical cold room is restricted to authorized personnel only, and the room is secured with locks and security cameras.

9. Shelving design

The shelving design in a chemical cold room is typically suitable for storing chemicals in their original containers or specially designed storage containers, while the shelving design in a medical cold room is suitable for efficient storage and organization of medical products.

Chemical cold room

10. Ventilation system

Chemical cold rooms require special ventilation systems to prevent the accumulation of hazardous fumes, while medical cold rooms require airtight seals to maintain a sterile environment.

ತೀರ್ಮಾನ

Cold room is a critical component of any healthcare facility or pharmaceutical company. These special cold storage units are designed to maintain strict temperature and humidity levels to ensure the safe storage of sensitive medical products, including drugs, ಲಸಿಕೆಗಳು, and biological specimens.

Chemical cold room is an essential storage facility for various industries that deal with hazardous chemicals. It provides a controlled environment that ensures the safety of personnel, protects the integrity of the chemicals, and prevents environmental pollution.

With the increasing demand for pharmaceuticals and vaccines, the importance of high-quality medical cold rooms is only set to grow, making them an essential investment for any healthcare provider or pharmaceutical company.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, it is crucial to select the appropriate cold room to ensure the chemicalsstability and effectiveness.

ಯಾವುದೇ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು?

ಸ್ವಾಗತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಮರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ

ವಿಕ್ ಚೆಯುಂಗ್
ವಿಕ್ ಚೆಯುಂಗ್

ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ವಿಕ್! ಅಂದಿನಿಂದ HVACR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 2008, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ಚಿಲ್ಲರ್, ಐಸ್ ಯಂತ್ರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್, ಶಾಖ ಪಂಪ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು. ಚೀನಾ ಸ್ಪೀಡ್‌ವೇ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ 2012, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ 10 ವರ್ಷಗಳು, ರಫ್ತು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ 50+ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್.
ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿನಿಂದ HVACR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1997. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು HVACR ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು, DIY ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ cn-beyond.com ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸ್ವಾಗತ

ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ

ಚೀನಾ ಸ್ಪೀಡ್ವೇ ಗ್ರೂಪ್ ವೃತ್ತಿಪರ HVACR ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ’ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನಾವು ವಿವಿಧ HVACR ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಶೈತ್ಯೀಕರಣ ಉಪಕರಣ, ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್ ಪರಿಹಾರ, ಐಸ್ ಯಂತ್ರ, ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್, ಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕ,ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅಂದಿನಿಂದ HVACR ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ 2010, ನಿಮಗೆ ಅನನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಉಚಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ನಾವು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ.

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಮೋಟಾರ್ ಫ್ಯಾನ್

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ

ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಘಟಕ

ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲರ್

ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್

ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್

ಐಸ್ ಯಂತ್ರ

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ OEM ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ?

ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿ!