โลโก้สปีดเวย์

สูงสุด 10 ผู้ผลิต TXV ในโลก

คุณสมบัติของ TXV

หมวดหมู่เนื้อหา

ทีเอ็กซ์วี (วาล์วขยายอุณหภูมิ) is essential to the ห้องเย็น ระบบทำความเย็น. The TXV serves as the gate-keeper of refrigerant flow, ensuring precise and balanced expansion within the system.

ในบทความนี้, we will start a journey through the evolution of thermal expansion valves. We delve into the historical roots, explore key innovations, and examine the leading manufacturers that have shaped the landscape of this critical component. By understanding the evolution of TXVs, we can gain insights into the advancements that have revolutionized the field of refrigeration and เครื่องปรับอากาศ.

แต่โปรดสังเกตว่าผู้ผลิตอันดับต้น ๆ เหล่านี้เป็นเพียงความคิดของเรา, ก่อนตัดสินใจ โปรดติดต่อกับพวกเขาเพื่อตรวจสอบอาชีพและทักษะของพวกเขา.

แบรนด์ต่างๆ จะถูกจัดลำดับโดยไม่เจาะจง, สำหรับคำถามหรือคำขอเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา.

Carel

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ดีไซเนอร์, ผู้รับเหมา, ผู้นำ, OEM

สำนักงานใหญ่: Via dell’Industria, 11, 35020 Brugine PD, Italy

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1973

เว็บไซต์: https://www.carel.com/

Carel Logo

Carel Industries S.p.A. headquartered in Italy, is a pioneer in the field of HVACR (Heating, การระบายอากาศ, เครื่องปรับอากาศ, and Refrigeration) solutions. With a rich history dating back to its foundation in 1973, Carel has continuously expanded its operations and product portfolio to become a global leader in the industry.

Carel specializes in developing and manufacturing innovative control solutions for a wide range of applications, including refrigeration, เครื่องปรับอากาศ, Dehumidification, and heating systems. Their comprehensive product lineup encompasses various components, including compressors, controllers, sensors, and Thermal Expansion Valves (TXVs).

Carel Industries serves a diverse customer base, including original equipment manufacturers (OEM), contractors, and service providers in the HVACR industry. Their products are utilized in various applications, จาก Commercial Refrigeration systems to residential air conditioning units, across multiple sectors worldwide.

แดนฟอสส์

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, OEM, ดีไซเนอร์, ผู้รับเหมา

สำนักงานใหญ่: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1933

เว็บไซต์: https://www.danfoss.com/en/

As a renowned global company headquartered in Denmark, Danfoss has a long and influential history in the field of engineering and manufacturing. For now, Danfoss has grown to become a leading player in various industries, including refrigeration, เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, and power electronics.

Danfoss’s commitment to innovation has led to the introduction of advanced features in their TXVs, such as pressure-balanced designs, which help maintain consistent performance across varying system conditions. นอกจากนี้, the company has embraced electronic controls in its TXVs, enabling enhanced precision and adaptability to changing operational requirements.

In addition to its focus on TXV technology, Danfoss offers a comprehensive range of products and solutions for the HVACR industry. These include compressors, หน่วยควบแน่น, electronic controls, sensors, and other components that contribute to the efficient operation of cooling and heating systems.

Emerson

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, Pathfinder, ผู้จัดจำหน่าย, OEM, ผู้รับเหมา

สำนักงานใหญ่: 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, เซนต์. หลุยส์, มอ 63136, สหรัฐอเมริกา

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1890

เว็บไซต์: https://www.emerson.com/en-us/global

Emerson Logo

Emerson has made significant contributions to the HVACR industry, including the development and manufacturing of high-quality and reliable TXVs. Their TXVs play a vital role in regulating refrigerant flow, ensuring efficient heat transfer, and maintaining optimal system performance.

Emerson’s TXVs are known for their durability, versatility, and compatibility with a wide range of refrigerants. Their products cater to various applications, from residential and commercial เครื่องปรับอากาศ systems to Industrial Refrigeration Units.

Emerson serves customers globally, collaborating with OEMs, contractors, and end-users across various industries. Through their extensive network of distribution channels and dedicated support services, they deliver innovative solutions and ensure customer satisfaction.

Parker

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้รับเหมา, ผู้นำ, OEM, ไพโอเนียร์

สำนักงานใหญ่: 6035 PARKLAND BLVD CLEVELAND OH, สหรัฐอเมริกา

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1917

เว็บไซต์: https://www.parker.com/us/en/home.html

Parker Logo

Parker Hannifin Corporation, commonly known as Parker, is a well-established global company with a rich history in the engineering and manufacturing sector. Headquartered in the United States, Parker has been a significant player in various industries, including HVACR, motion and control technologies, aerospace, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

Parker’s involvement in the HVACR industry includes the development and manufacturing of a diverse range of products, including TXVs, which are essential components that regulate refrigerant flow and ensure optimal system performance in cooling and heating applications.

With a strong focus on engineering excellence, Parker’s TXVs are designed to deliver Precise Temperature and pressure control. Their TXV offerings are known for their reliability, ความทนทาน, and accuracy, enabling efficient heat transfer and maintaining system stability.

With a rich history and a reputation for engineering excellence, Parker has established itself as a trusted provider of HVACR solutions, including high-quality TXVs. Their dedication to innovation, customer satisfaction, and sustainability continues to drive their success in the global market, shaping the future of efficient and environmentally friendly cooling and heating systems.

Alco Control

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ช่างติดตั้ง, ดีไซเนอร์, ผู้รับเหมา, Agent, OEM

สำนักงานใหญ่: Pascalstrasse 65, Aachen, 52076, Germany

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1925

เว็บไซต์: https://www.copeland.com/en-de/brands/alco-controls

Alco Control Logo

Alco Controlbelongs to Copeland Corporation, which is renowned for its expertise in compressor technology, and collaborated with Alco Controls to provide a comprehensive range of products for the HVACR industry. This collaboration has allowed for seamless integration of their respective technologies, ensuring efficient and reliable system performance.

Alco ControlsTXVs are widely recognized for their quality, precision, และความทนทาน. These valves play a critical role in regulating refrigerant flow and optimizing system operation in various cooling and heating applications. Alco ControlsTXVs can provide accurate temperature and pressure control, contributing to improved system efficiency and performance.

Alco Controls has become a trusted supplier of TXVs to OEMs, contractors, and service providers in the HVACR industry. Their products are utilized in a wide range of applications, from commercial refrigeration and air conditioning systems to industrial cooling and heating processes.

มีอะไรอีก, Alco Controls offers a comprehensive range of other HVACR components, such as solenoid valves, filter driers, pressure controls, and sight glasses. This extensive product portfolio enables them to provide integrated solutions for efficient and reliable system operation.

Fujikoki

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ไพโอเนียร์, ดีไซเนอร์, ผู้นำ, ผู้รับเหมา

สำนักงานใหญ่: 7-2-5, Todoroki, Setagaya-Ku, Tokyo, 158-0082, Japan

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1949

เว็บไซต์: https://www.fujikoki.co.jp/en/index.html

Fujikoki Logo

Fujikoki Corporation is a leading manufacturer in the HVACR industry, specializing in TXVs and other refrigeration components. With a rich history and a strong commitment to innovation, Fujikoki has become a reliable supplier in the global market.

Fujikoki’s TXVs will provide precise and reliable control of refrigerant flow, ensuring optimal system performance. The company incorporates advanced engineering and manufacturing techniques to produce TXVs that deliver accurate temperature and pressure regulation, enabling efficient heat transfer and stable operation across various applications.

As a global company, Fujikoki serves a diverse customer base that includes OEMs, contractors, and distributors in the HVACR industry. Their products find application in various sectors, including Commercial Refrigeration, เครื่องปรับอากาศ, and industrial cooling.

Fujikoki collaborates closely with customers to understand their specific needs and provide tailored solutions. They offer technical support, training programs, and after-sales services to ensure the successful integration and operation of their TXVs and other refrigeration components.

Sanhua

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ดีไซเนอร์, Innovator, ผู้รับเหมา, OEM

สำนักงานใหญ่: Xialiquan, Qixing Street, Xinchang County, Shaoxing, จีน

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1984

เว็บไซต์: http://www.sanhuagroup.com/en/

Sanhua Logo

Sanhua Holding Group, headquartered in China, is a leading global manufacturer and supplier of HVACR components.

Sanhua’s TXVs can regulate refrigerant flow and maintain precise temperature and pressure control in cooling and heating systems. These valves are crucial for optimizing system efficiency and ensuring reliable operation. Sanhua’s TXVs feature advanced design elements and manufacturing techniques, enabling accurate and responsive refrigerant flow control.

Sanhua’s business operations extend globally, serving customers across different sectors, including commercial and residential HVACR, automotive, and refrigeration. The company’s broad customer base includes OEMs, contractors, and distributors who rely on Sanhua’s quality products and reliable service.

In addition to TXVs, Sanhua offers a comprehensive range of HVACR components, such as solenoid valves, electronic expansion valves, คอมเพรสเซอร์, and sensors. This product diversity allows Sanhua to provide integrated solutions for efficient and reliable system performance.

DunAn

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ดีไซเนอร์, ผู้รับเหมา, Innovator

สำนักงานใหญ่: Block B, D-Innovation Center, No.1190 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, จีน

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1987

เว็บไซต์: http://www.dunan.net/col/col297/index.html

DunAn Logo

Zhejiang Dunan Valve Co., Ltd., commonly known as Zhejiang Dunan, is a prominent manufacturer and supplier of HVACR components, including TXVs. Based in China, the company has a rich history and a strong presence in the HVACR industry.

The TXVs produced by Zhejiang Dunan play a crucial role in regulating refrigerant flow and maintaining precise temperature and pressure control in HVACR systems. These valves can optimize system efficiency and ensure reliable operation. Dunan’s TXVs are known for their accuracy, ความทนทาน, and performance, making them a preferred choice for customers worldwide.

Zhejiang Dunan emphasizes quality control throughout their manufacturing processes. The company adheres to stringent quality standards and certifications, ensuring that their products meet industry regulations and customer expectations. This commitment to quality has enabled Zhejiang Dunan to build trust and maintain long-term relationships with their customers.

Mueller

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ดีไซเนอร์, ผู้รับเหมา, ไพโอเนียร์, OEM

สำนักงานใหญ่: 150 Schilling Blvd., Suite 100, Collierville, TN 38017, สหรัฐอเมริกา

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1917

เว็บไซต์: https://www.muellerindustries.com/

Mueller Logo

Mueller Industries, Inc. is a prominent manufacturer and distributor of a wide range of products for multiple industries, including the HVACR sector. With a rich history spanning over a century, Mueller Industries has become a trusted name in the field, offering high-quality TXVs and other HVACR components.

Mueller IndustriesTXVs will regulate refrigerant flow and control temperature and pressure within HVACR systems. These valves play a vital role in ensuring efficient and reliable operation. Mueller IndustriesTXVs are known for their accuracy, ความทนทาน, and performance, meeting the stringent demands of the HVACR industry.

In addition to TXVs, Mueller Industries offers a wide array of HVACR components, such as copper tubes, fittings, valves, and refrigeration systems. Their extensive product range ensures compatibility and facilitates seamless integration within HVACR systems.

ฮันนี่เวลล์

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้นำ, ดีไซเนอร์, ผู้รับเหมา

สำนักงานใหญ่: 855 South Mint Street ชาร์ลอตต์, เอ็น.ซี 28202, สหรัฐอเมริกา

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1906

เว็บไซต์: https://www.honeywell.com/us/en

โลโก้ฮันนี่เวลล์

Honeywell is a global bloc with a long history and a diverse range of businesses, including the production of TXVs for the HVACR industry. ก่อตั้งขึ้นใน 1906, Honeywell has established itself as a leading manufacturer of advanced technologies and solutions across various sectors.

Honeywell’s TXVs can precisely control refrigerant flow, enabling efficient and reliable operation in HVACR systems. These valves play a critical role in maintaining optimal temperature and pressure conditions, contributing to system performance and energy efficiency. Honeywell’s TXVs are known for their accuracy, ความทนทาน, and advanced features.

With a global presence, Honeywell serves customers in various sectors, including residential, commercial, and industrial applications. Their TXVs are used in a wide range of HVACR systems, such as air conditioning units, refrigeration systems, heat pumps, และอื่น ๆ. Honeywell’s reputation for quality and performance has made them a preferred choice for OEMs, contractors, and end-users worldwide.

บทสรุป

Thermal Expansion Valves (TXVs) play a crucial role in regulating refrigerant flow, maintaining precise temperature and pressure control, and optimizing the efficiency of HVACR systems.

Quality is paramount for all manufacturers, who adhere to stringent quality control processes and certifications to meet industry regulations and customer expectations. They prioritize sustainability and environmental responsibility, developing energy-efficient solutions that contribute to reducing energy consumption and minimizing environmental impact.

มีคำแนะนำอะไรมั้ย?

ยินดีต้อนรับ ฝากข้อความหรือโพสต์ใหม่.

เกี่ยวกับผู้เขียน

วิค เฉิง
วิค เฉิง

สวัสดี, ฉันชื่อวิค! เริ่มทำงานในสาขา HVACR ตั้งแต่ 2008, รวมผลิตภัณฑ์หลักของเรา: เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็นห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องขจัดน้ำในเชิงพาณิชย์, เครื่องลดความชื้น, ปั๊มความร้อน, และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด. ตั้งแต่เข้าร่วม China Speedway Group ใน 2012, ฉันทำงานที่นี่มากกว่า 10 ปี, ในฐานะผู้จัดการทั่วไปแผนกส่งออก, เราได้จัดตั้ง 50+ ตัวแทนในประเทศและพื้นที่ต่างๆ.
ด้วยประสบการณ์และการสนับสนุนด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งของเรา, เราสามารถแก้ปัญหาของคุณได้เมื่อคุณมี, และหัวหน้าวิศวกรของเราทำงานในสาขา HVACR ตั้งแต่นั้นมา 1997. ฉันภูมิใจในความรู้ของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่สำหรับวิศวกรเท่านั้น, และสำหรับผู้มาใหม่ในธุรกิจ HVACR, คนรัก DIY. หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบทความของเรา, หากมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งการตลาดมาที่ cn-beyond.com

โพสต์ทั้งหมด

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

ไชน่าสปีดกรุ๊ป เป็นผลิตภัณฑ์ HVACR ระดับมืออาชีพ’ ผู้ผลิตและค้าส่ง, เราปรับแต่งผลิตภัณฑ์และอะไหล่ HVACR ที่แตกต่างกัน, โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น. เช่นเครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ทำความเย็น, น้ำยาห้องเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องลดความชื้น, พัดลมเครื่องยนต์, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน,เป็นต้น.

ในฐานะที่ทำงานในสาขา HVACR ตั้งแต่นั้นมา 2010, เรามีประสบการณ์มากกว่าสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณได้, นอกจากนี้ยังจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรีตลอดอายุการใช้งาน. ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสอบถามเราพร้อมตัวอย่างของคุณ, การวาดภาพหรือการออกแบบ, เป้าหมายของเราคือทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อคุณ.

มีอะไรอีก, สำหรับลูกค้าของเรา, เราจะจัดหาสินค้าอื่นๆ, ตรวจสอบซัพพลายเออร์, เจรจากับพวกเขาโดยเสียค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

มอเตอร์พัดลม

เครื่องปรับอากาศ

หน่วยควบแน่น

หน่วยคูลเลอร์

ห้องเย็น

เครื่องลดความชื้น

ทิ้งคำตอบไว้

อย่าพลาดพันธมิตร OEM ที่ดีที่สุด!

พร้อมร่วมงานกับเรา?

สัมผัสความแตกต่างของเราและก้าวแรกสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจของคุณ!