โลโก้สปีดเวย์

สูงสุด 10 ผู้ผลิตแผงห้องเย็นในสหรัฐอเมริกา

ห้องเย็น-สีเหล็ก

หมวดหมู่เนื้อหา

Cold room panel is the essential part for cold room, its quality is the key point for the whole cold room ( ห้องเย็น) project, you should select the cold room panel suppliers with good quality and reputation.

Today we will recommend the top 10 cold room panel manufacturers in USA, discovering their rich histories, remarkable accomplishments, and commitment to excellence.

But notice these manufacturers are just our idea, ก่อนตัดสินใจ โปรดติดต่อกับพวกเขาเพื่อตรวจสอบอาชีพและทักษะของพวกเขา.

แบรนด์ต่างๆ จะถูกจัดลำดับโดยไม่เจาะจง, สำหรับคำถามหรือคำขอเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อเรา.

Metl-Span

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, เทรดเดอร์, ผู้จัดจำหน่าย, ดีไซเนอร์

สำนักงานใหญ่: 1720 Lakepointe Dr, Ste. #101 Lewisville, TX 75057

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1968

เว็บไซต์: https://metlspan.com/

Metl-span-logo

Metl-Span is a prominent manufacturer of insulated panels, including cold room panels. Founded over 50 years ago, Metl-Span has been a trusted leader in the industry, offering a wide range of high-quality products and innovative solutions.

Metl-Span’s main business revolves around manufacturing insulated metal panels that combine structural integrity with exceptional thermal insulation properties. These panels consist of a foam core, such as PU, or EPS, sandwiched between two metal skins. The resulting composite offers superior thermal performance, ความทนทาน, และประหยัดพลังงาน.

Metl-Span’s cold room panels can meet the stringent requirements of maintaining precise temperature control in facilities such as walk-in coolers, ตู้แช่แข็ง, และ การจัดเก็บในตู้เย็น. These panels help ensure the freshness and quality of perishable goods while minimizing energy consumption.

With a nationwide presence and a network of authorized fabricators and distributors, Metl-Span delivers its products efficiently across the United States. Their panels are known for their ease of installation, versatility, and ability to meet diverse project requirements.

Kingspan

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, ผู้จัดจำหน่าย, ช่างติดตั้ง

สำนักงานใหญ่: 2100 Riveredge Pkwy Suite 175, Atlanta, GA 30328

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1966

เว็บไซต์: https://www.kingspan.com/us/en/

Kingspan Logo

Kingspan, a global company, is a famous manufacturer of building materials, including insulated Cold Room Panels. With a rich history and a commitment to sustainable solutions, Kingspan has become a leader in this industry.

Originally starting as a small construction company, Kingspan quickly recognized the importance of energy efficiency and sustainability in the built environment. This realization led the company to shift its focus towards manufacturing and innovation in the insulation and building systems area.

With a strong presence in the United States and a global network of manufacturing facilities, Kingspan is well-positioned to serve the needs of customers across diverse industries. The company collaborates closely with architects, contractors, and building owners to provide tailored solutions for cold storage projects, ensuring optimal performance and customer satisfaction.

Through continuous research, development, and innovation, Kingspan remains at the forefront of the industry, offering cutting-edge solutions that promote energy efficiency, sustainability, and environmental management. As the demand for high-performance cold room panels continues to grow, Kingspan continues to shape the industry and contribute to the advancement of sustainable building practices worldwide.

PermaTherm

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, ผู้จัดจำหน่าย, เทรดเดอร์, Agent

สำนักงานใหญ่: 269 Industrial Park Road, Monticello, GA 31064

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1987

เว็บไซต์: https://permatherm.net/

Permatherm-logo

PermaTherm is a well-established manufacturer of high-quality insulated panels, including panels designed for cold rooms. With a history of over 30 ปี, PermaTherm has built a reputation for delivering custom solutions and exceptional thermal performance.

PermaTherm’s main business revolves around the production of insulated metal panels (IMPs) that provide effective thermal insulation and structural integrity. These panels have a foam core, typically made of polyurethane(ปู), which is sandwiched between two metal skins. The resulting composite provides excellent thermal efficiency, ความทนทาน, and fire resistance.

As the demand for energy-efficient Cold Storage Equipment continues to grow, PermaTherm remains at the forefront of the industry, offering innovative solutions and exceptional customer service. Their quality, customization, and sustainability ensure that they continue to be a trusted choice for cold room panel solutions in the United States and beyond.

US คูลเลอร์

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้ค้าส่ง, ผู้ส่งออก, ช่างติดตั้ง

สำนักงานใหญ่: 401 เดลาแวร์ ควินซี, อิลลินอยส์ 62301

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1986

เว็บไซต์:https://www.uscooler.com/

เรา. โลโก้คูลเลอร์

US Cooler is a leading manufacturer of Walk-in Coolers and freezers, specializing in providing insulated panels for cold storage. For now, US Cooler has established a strong reputation for its high-quality products and efforts for customer satisfaction.

The insulated panels used in US Cooler’s walk-in units are manufactured in-house, allowing for better quality control and faster turnaround times. These panelscores normally use PU, EPS, XPS, also with metal skins. The resulting composite provides excellent insulation properties, structural integrity, และความทนทาน.

As the demand for efficient and customizable cold storage solutions continues to rise, US Cooler remains committed to advancing the industry with their advanced products and exceptional customer service.

FALK Panel

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, ผู้จัดจำหน่าย, ช่างติดตั้ง, ดีไซเนอร์

สำนักงานใหญ่: 1782 Northridge Dr NW, Walker, มิ.ย 49544

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1984

เว็บไซต์: https://www.falkpanel.com/

Falk Panel - Logo

FALK Panel is a reputable manufacturer of insulated metal panels for industrial, commercial, และ ห้องเย็น. Its main business revolves around the production of insulated metal panels that combine excellent thermal insulation with structural stability.

The company caters to a diverse range of industries, including cold storage, where precise temperature control is crucial for preserving perishable goods. FALK Panel’s cold room panels can maintain consistent temperatures and ensure the integrity of stored products. These panels can meet the rigorous standards of cold storage equipment, providing efficient thermal barriers and reducing energy consumption.

Green Span Profiles

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, Agent, ผู้ส่งออก, ดีไซเนอร์

สำนักงานใหญ่: 21200 FM 362, Waller, TX 77484

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 2008

เว็บไซต์: https://greenspanprofiles.com/

Green span profiles logo

Green Span Profiles is a reliable manufacturer of insulated metal panels (IMPs). With a commitment to sustainable building solutions and a focus on quality and innovation, Green Span Profiles has become a trusted name in the industry.

Green Span Profiles specializes in manufacturing IMPs that offer superior thermal performance, structural integrity, and aesthetic appeal. The construction of cold room panels creates a highly efficient and durable composite that contributes to energy savings and reduces environmental impact.

With a state-of-the-art manufacturer in Texas, Green Span Profiles has the capacity to meet the demands of customers nationwide. The company places a strong emphasis on providing exceptional customer service, offering technical support, design assistance, and customized solutions to meet specific project requirements.

อเมริกัน พาเนล คอร์ปอเรชั่น

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ดีไซเนอร์, ช่างติดตั้ง, ผู้รับเหมา, ผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่: 5800 ถนนสายที่ 78, โอกาลา, ฟลอริด้า 34472

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1963

เว็บไซต์: http://www.americanpanel.com/

โลโก้แผงอเมริกัน

 

American Panel Corporation’s main business revolves around the manufacturing of custom-designed walk-in coolers and freezers. Their panels use advanced technology and high-quality materials, ensuring excellent thermal insulation and structural integrity. These panels can maintain precise temperature control, ensuring the safe storage of perishable goods in a wide range of industries, including food, ดูแลสุขภาพ, เภสัชกรรม, ดอกไม้, เคมี, และอื่น ๆ.

With a strong emphasis on customer service, American Panel Corporation provides comprehensive support throughout the project lifecycle. Their team of experts assists customers with design, engineering, การติดตั้ง, and after-sales service, ensuring a smooth and successful experience.

As the demand for cold storage solutions continues to grow, American Panel Corporation remains at the forefront of the industry, providing innovative and reliable products that contribute to the success of businesses in various sectors.

Advanced Insulation Concepts

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, ผู้จัดจำหน่าย, ช่างติดตั้ง, ดีไซเนอร์

สำนักงานใหญ่: 8055 Production Avenue, Florence,เควาย 41042-3094

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1979

เว็บไซต์: https://www.aicinsulate.com/index.htm

Advanced Insulation Concepts Logo 1

Advanced Insulation Concepts is an outstanding company specializing in the design, การผลิต, and installation of high-quality insulated panel systems. With more than 40 ปีแห่งการพัฒนา, Advanced Insulation Concepts has earned a solid reputation as a trusted provider of innovative and energy-efficient solutions for a wide range of industries.

The core business of Advanced Insulation Concepts revolves around the production of high-quality insulated panels. These panels use advanced materials and state-of-the-art manufacturing processes to ensure superior insulation properties and durability. The company places a strong emphasis on energy efficiency, enabling customers to reduce energy consumption and lower operating costs.

In addition to cold room panels, Advanced Insulation Concepts offers a comprehensive range of insulated panels for walls, roofs, and floors. These panels provide effective insulation, contributing to energy efficiency and reducing environmental impact. They are customizable to meet specific project requirements, allowing for flexibility in design and construction.

Controlled Environments Construction(CEC)

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้รับเหมา, ช่างติดตั้ง, ผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่: 1562 Parkway Loop, Suite E, Tustin, แคลิฟอร์เนีย 92780

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 1964

เว็บไซต์: https://www.controlledenvironments.com/

CEC Logo

Controlled Environments Construction (CEC) is a reputable company specializing in the design, construction, and installation of cold room panels for a variety of industries. With a rich history and extensive experience in the industry, CEC has established itself as a trusted provider of high-quality, พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, and customizable cold room panel solutions.

CEC follows a comprehensive approach to cold room panel construction, providing turnkey solutions from design and engineering to project management and installation. Their team of experienced professionals works closely with clients, architects, and engineers to develop tailored solutions that meet the unique needs of each project.

With a strong presence in the cold storage industry, CEC serves clients across a wide range of sectors, รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม, เภสัชกรรม, biotechnology, ดอกไม้, และอื่น ๆ. Their cold room panels are utilized in warehouses, distribution centers, food processing facilities, and other environments where precise temperature control is essential.

All Weather Insulated Panels

ประเภทของธุรกิจ: ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก, ผู้นำเข้า, ผู้จัดจำหน่าย, ช่างติดตั้ง, ดีไซเนอร์

สำนักงานใหญ่: 1276 Crowe Road, East Stroudsburg, ป 18301

ปีแห่งประสบการณ์: เนื่องจาก 2006

เว็บไซต์: https://www.awipanels.com/

AWIP-Logo

The primary focus of AWIP’s business lies in the production of cold room panels that are specifically engineered to create controlled environments for perishable goods storage. These panels offer excellent insulation performance, moisture resistance, and structural integrity, ensuring consistent temperature control and energy efficiency within cold storage equipment.

AWIP’s cold room panels will meet stringent industry standards and regulatory requirements. They use advanced materials, such as polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) foam cores, which provide exceptional thermal insulation while minimizing heat transfer. The panels are available in various sizes, thicknesses, and configurations to suit different project specifications.

In addition to cold room panels, AWIP offers a comprehensive range of insulated panel systems for walls, roofs, and floors. These panels are designed to provide excellent thermal performance and durability for a wide range of commercial and industrial applications.

บทสรุป

Cold room panel industry in the United States is home to several reputable manufacturers. These companies have a proven track record of delivering high-quality and innovative solutions for various applications.

These top cold room panel manufacturers in the USA offer a wide range of solutions tailored to meet the specific needs of their customers. With their expertise, dedication to quality, and focus on innovation, these companies play a vital role in creating energy-efficient and sustainable cold storage environments, ensuring the safe preservation of perishable goods, and contributing to the success of various industries.

มีคำแนะนำอะไรมั้ย?

ยินดีต้อนรับ ฝากข้อความหรือโพสต์ใหม่.

เกี่ยวกับผู้เขียน

วิค เฉิง
วิค เฉิง

สวัสดี, ฉันชื่อวิค! เริ่มทำงานในสาขา HVACR ตั้งแต่ 2008, รวมผลิตภัณฑ์หลักของเรา: เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็นห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องขจัดน้ำในเชิงพาณิชย์, เครื่องลดความชื้น, ปั๊มความร้อน, และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด. ตั้งแต่เข้าร่วม China Speedway Group ใน 2012, ฉันทำงานที่นี่มากกว่า 10 ปี, ในฐานะผู้จัดการทั่วไปแผนกส่งออก, เราได้จัดตั้ง 50+ ตัวแทนในประเทศและพื้นที่ต่างๆ.
ด้วยประสบการณ์และการสนับสนุนด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งของเรา, เราสามารถแก้ปัญหาของคุณได้เมื่อคุณมี, และหัวหน้าวิศวกรของเราทำงานในสาขา HVACR ตั้งแต่นั้นมา 1997. ฉันภูมิใจในความรู้ของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่สำหรับวิศวกรเท่านั้น, และสำหรับผู้มาใหม่ในธุรกิจ HVACR, คนรัก DIY. หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับบทความของเรา, หากมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งการตลาดมาที่ cn-beyond.com

โพสต์ทั้งหมด

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

ไชน่าสปีดกรุ๊ป เป็นผลิตภัณฑ์ HVACR ระดับมืออาชีพ’ ผู้ผลิตและค้าส่ง, เราปรับแต่งผลิตภัณฑ์และอะไหล่ HVACR ที่แตกต่างกัน, โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องทำความเย็น. เช่นเครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ทำความเย็น, น้ำยาห้องเย็น, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องลดความชื้น, พัดลมเครื่องยนต์, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน,เป็นต้น.

ในฐานะที่ทำงานในสาขา HVACR ตั้งแต่นั้นมา 2010, เรามีประสบการณ์มากกว่าสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณได้, นอกจากนี้ยังจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรีตลอดอายุการใช้งาน. ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสอบถามเราพร้อมตัวอย่างของคุณ, การวาดภาพหรือการออกแบบ, เป้าหมายของเราคือทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อคุณ.

มีอะไรอีก, สำหรับลูกค้าของเรา, เราจะจัดหาสินค้าอื่นๆ, ตรวจสอบซัพพลายเออร์, เจรจากับพวกเขาโดยเสียค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

มอเตอร์พัดลม

เครื่องปรับอากาศ

หน่วยควบแน่น

หน่วยคูลเลอร์

ห้องเย็น

เครื่องลดความชื้น

ทิ้งคำตอบไว้

อย่าพลาดพันธมิตร OEM ที่ดีที่สุด!

พร้อมร่วมงานกับเรา?

สัมผัสความแตกต่างของเราและก้าวแรกสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจของคุณ!